Portada > Actualitat > Agenda > Ple Ordinari

Ple Ordinari

Dia i hora: dimecres 26/01/2022 a les 21:00

Lloc: Sala de Plens

Organitza: Ajuntament de Piera

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 26 de gener de 2022 a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent:

ORDRE DEL DIA: 

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2022 

3.- Aprovació provisional del pressupost de l'Ajuntament de Piera exercici 2022 

4.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per l'atorgament de subvencions a entitats culturals, socials, juvenils, veïnals i de lleure (

5.- Moció del o grup municipal d'ERC per aclarir la publicitat de les sessions plenàries. 

6.- Control d'òrgans de Govern

7.- Precs i preguntes

Arxivat a: General
ple
ple