Portada > Actualitat > Notícies > Congelació de les ordenaces per al 2015

Congelació de les ordenaces per al 2015

03/11/2014

L’equip de govern ha congelat, per segon any consecutiu, les ordenances fiscals per al 2015 i ha rebaixat en 3 punts l’import de les plusvàlues. L'aprovació es va fer efectiva en el ple extraordinari celebrat el 29 d’octubre.

El ple va aprovar de forma provisional les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2015. Enguany, l’equip de govern ha optat per no modificar les tarifes i no apujar els impostos, i només s’ha procedit a actualitzar els textos d’algunes de les ordenances, a fi de donar compliment al que estableix la llei. Així, compleixen la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Només s’han modificat per reduir la pressió fiscal, les plusvàlues, és a dir, l’impost sobre transmissions de terrenys de naturalesa urbana, que passa del 28% al 25%, especialment rellevant ja que la plusvàlua estableix important exempcions per a les dacions en pagament, en cas d’impossibilitat d’assumir la hipoteca si aquesta és de primera residència.

Aprovat provisionalment el text de les ordenances modificades, l’expedient se sotmet a informació pública en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província durant al menys 30 dies, dins dels quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Després cal resoldre les al·legacions presentades i aprovar la redacció definitiva de les ordenances, i un cop aprovat definitivament, es torna a publicar al BOP, moment en el qual entra en vigor.

Arxivat a: Hisenda
Congelació de les ordenaces per al 2015