Portada > Actualitat > Notícies > Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

06/10/2015

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha de marcar els objectius i les estratègies urbanístiques de Piera per als pròxims anys i té per objecte l’ordenació del territori planejant i definint el model d’utilització del sòl.

El POUM, que ja va ser aprovat inicialment el 31 de juliol de 2013, es va aprovar provisionalment al 30 de setembre de 2015 al ple ordinari de la Corporació.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament urbanístic per a l’ordenació integral del territori i té per objecte l’establiment de l’ordenació del territori planejant i definint el model d’utilització del sòl.

La documentació del POUM es pot consultar a partir del dia 19 d’octubre de 2015 al web de l’Ajuntament, (https://www.seu.cat/ajpiera/poumindex). D'altra banda, i a partir del dimarts 13 d'octubre de 2015, al registre general d’entrada es pot comprar el DVD.

El POUM va sortir a exposició pública el 16 d’agost de 2013, per un període superior als 45 dies obligats, les persones i entitats interessades van poder-hi fer les al·legacions pertinents. El següent pas va ser atendre les propostes rebudes en les al·legacions resolent i incorporant allò que es considera positiu per al model. Arribats a aquest punt, el document POUM es va enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè fes l’informe de rectificacions. Un cop rebut l’informe i fetes les rectificacions es va aprovar provisionalment en el ple ordinari del passat 30 de setembre de 2015.

El POUM l’integren els següents documents:

 • Catàleg de béns a protegir
 • Catàleg de masos, masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable
 • Convenis
 • Estudi d’avaluació de mobilitat generada
 • Informe sostenibilitat ambiental
 • Memòria ambiental
 • Informe sostenibilitat econòmica
 • Programa i memòria de la participació ciutadana
 • Memòria social
 • Memòria de la informació i memòria de l’ordenació
 • Normes urbanístiques
 • Viabilitat econòmica financera
 • Estudi d’inundabilitat
 • Informes perceptius
 • Al·legacions al pla general d’ordenació urbana de Piera
 • Plànols d’informació
 • Plànols d’ordenació

Un cop feta l’aprovació provisional es contestaran les al·legacions a les persones al·legants, tal com ho estableix la llei. El pas següent és tornar a demanar l’informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva. Aquest tràmit té un temps estimat de 6 mesos.

Arxivat a: Urbanisme
POUM 2015