Portada > Actualitat > Notícies > Es modifica el reglament que regula l’atorgament d’ajuts socials

Es modifica el reglament que regula l’atorgament d’ajuts socials

07/06/2022

Aquestes prestacions econòmiques pretenen garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania i evitar situacions de risc o exclusió social

L’Ajuntament de Piera ha aprovat de manera definitiva la modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social. L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a les persones i nuclis familiars que no disposen dels recursos suficients per afrontar necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència. Així mateix, s’inclouen aquelles línies d’intervenció destinades a atendre persones en situació de vulnerabilitat social.  

Per poder accedir a aquests ajuts cal complir un conjunt de requisits entre els quals hi ha ser major de 18 anys i estar legalment emancipat/da, estar empadronat a la vila de Piera, no disposar de béns immobles diferents de l’habitatge habitual, no tenir accés a prestacions atorgades per altres administracions i no disposar de recursos econòmics suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut.

El reglament estableix diferents tipus de prestacions: d’una banda, aquelles destinades a atendre situacions de necessitat puntual i urgent com ara ajuts per a alimentació i higiene, per garantir els subministraments bàsics o per al pagament del lloguer o hipoteca; així mateix, es contemplen prestacions per a prevenir i pal·liar situacions d'exclusió social com ara ajuts a l’escolarització, subvencions per accedir al servei de menjador i al transport escolar, atenció socioeducativa als infants i suport a la integració sociolaboral.  

L’acceptació de la prestació i la seva quantia es determinarà tenint en compte una valoració econòmica i una valoració social de la situació de les persones sol·licitants. Per establir la situació econòmica, es consideraran els ingressos nets percebuts durant els 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud. En el cas de la valoració social, seran els professionals dels serveis bàsics d’atenció social els que realitzaran un diagnòstic de la persona o unitat familiar.

Podeu consultar el reglament en l’enllaç adjunt.

Arxivat a: Benestar social
Ajuts socials