Portada > Actualitat > Notícies > Obert el termini de licitació del bar del Casal de la Gent Gran

Obert el termini de licitació del bar del Casal de la Gent Gran

26/09/2023

Fins al 10 de novembre, es poden presentar sol·licituds per a la gestió de l'equipament

L’Ajuntament de Piera obre el termini per presentar ofertes dirigides a la concessió del servei de bar del Casal de la Gent Gran. Es tracta d’un equipament municipal situat a la plaça U d'octubre, amb una gran acollida entre el veïnat, el qual es licita enguany per primera vegada.

El plec de condicions i tota la informació necessària es poden consultar en línia a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. La pàgina web és l’espai a través del qual s’han de presentar les ofertes al concurs fins al pròxim 10 de novembre.

Resum del plec

Les principals dades que s’expressen al plec de condicions són l’establiment d’un cànon base anual de 6.098,40 € (l’import haurà de millorar-se a l’alça, no s’admetran ofertes a la baixa). D’altra banda, es proposa un prorrateig mensual de 508,20 € i un termini inicial d'execució de dos anys, amb pròrrogues admeses de dos anys (prorrogables anualment).  

A més, es plantegen les següents obligacions de la persona titular de la concessió administrativa:

• Dur a terme l'explotació del bar al seu risc i ventura.

• Respectar l'objecte de la concessió i els límits establerts.

• Fer la inversió en mobiliari, maquinària, equipament i utillatge necessaris per al correcte funcionament del bar.

• Complir, en la seva condició d'empresari, les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i higiene en el treball, així com obtenir les llicències i autoritzacions administratives preceptives per a la realització de l'activitat o, si és procedent, presentar les preceptives comunicacions o declaracions responsables.

• L'adjudicatari tindrà l'obligació d'exercir les funcions de consergeria de tot l'edifici del Casal, encarregant-se especialment de les següents tasques:

a) Control de les claus dels diferents departaments del local, a part del cafè-restaurant; obrint i tancant totes les dependències per a la seva utilització.

b) Control de les llums i calefacció dels diferents departaments del local, vetllant especialment per tal que no quedin connectats un cop tancat l'edifici.

c) Neteja dels lavabos comuns i del vestíbul, 3 cops al dia, i escombrada de les fulles del parc situat a l'entrada del bar.

d) Control de l'estat de manteniment de l'edifici avisant al responsable de la brigada de l'ajuntament si hi ha qualsevol desperfecte.

e) Serà el responsable de l'acompliment del pla d'autoprotecció de les instal·lacions

f) Serà responsable de muntar i desmuntar cadires per als actes de la gent gran o de l'Ajuntament.

Arxivat a: Interès ciutadà, Obres i serveis
Casal de la Gent Gran