Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària-28 DE MAIG DE 2014

Sessió Pública Ordinària-28 DE MAIG DE 2014

Ordre del dia

E D I C T E

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament  Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper dia 28 de maig de 2014, a les 21 hores.

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Actes del ple ordinari de 26 de març i ple extraordinari de 29 d'abril. aprovades per unanimitat.

2.- Ratificació acord  núm. 29 de la Junta de Govern Local 17-03-2014 aprovació conveni de col·laboració per al desenvolupament acció projecte Anoia Activa. Majoria absoluta. VF: ICV-EUiA-E, PP, PxC, UAM, ERC i CiU. Abst.: PSC.

3.- Ratificació acord núm. 30 de la Junta de Govern Local 17-03-2014 aprovació annex conveni Escola-Treball de l’Anoia Sud. Majoria absoluta. VF: ICV-EUiA-E, PP, UAM, PxC, ERC i CiU. Abst.: PSC.

4.- Ratificació acord núm. 23 de la Junta de Govern Local de 24-03-2014, sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu de concertació de places amb l’ICASS pel centre de dia Mar i Cel. Unanimitat.

5.- Ratificació acord núm. 18 de la Junta de Govern Local 14-04-2014 aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona per les obres de reparació de pas del p.k. 0,840 de la Carretera BV-2242. Unanimitat.

6.- Ratificació acord núm. 19 de la Junta de Govern Local 14-04-2014 aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona per les obres d’ampliació i condicionament vorera de la Carretera BV-2243, pk. 0,200-0,450. Unanimitat.

7.- Aprovació de la nova proposta de delimitació de la trama urbana consolidada. Majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abst.: ICV-EUiA-E, PP, PxC, UAM i PSC.

8.- Aprovació dels barems socials pel 2014-2015. Unanimitat.

9.- Proposta d’acord de la Diputació de Barcelona per a adherir-se a la commemoració de centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Majoria absoluta. VF: EUiA, UAM, PxC, ERC i CiU. Abst.: PSC i Sr. Manuel González Pavón (PP). VC: Sr. José Maurenza (PP).

10.- Moció contra la aplicació de la Llei Wert. Majoria absoluta. VF: EUiA, UAM, PxC, PSC , ERC i CiU. VC: PP.

11.- Moció per instar el Servei Català de la Salut a eixugar el deute amb les farmàcies. Majoria absoluta. VF: EUiA, UAM, PxC, PP, ERC i CiU. Abst: PSC.

12.- Moció d’ ICV-EUiA-E per a la creació de plans d’ocupació municipals. Unanimitat.

13 .- Control d’òrgans de govern

14 .- Precs i preguntes