Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Extraordinària- 29 D'OCTUBRE DE 2014

Sessió Pública Extraordinària- 29 D'OCTUBRE DE 2014

Sala de Plens - 21 h

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament  Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 29 d’octubre de 2014, a les 9 del vespre, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 22-09-2014 aprovació de l’addenda al conveni amb el Departament d’Ensenyament per al Pla educatiu d’entorn del curs 2014-2015. S'aprova per unanimitat.

3.- Ratificació de  l’acord núm. 25 de la Junta de Govern Local de 29-09-2014 aprovació de l’annex econòmic del conveni Programa de Formació i Inserció (PFI) 2014/15. S'aprova per unanimitat.

4.- Ratificació de l’acord núm. 26 de la Junta de Govern Local de 29-09-2014 aprovació del conveni amb el Consell Comarcal Projecte Anoia, Terra de Castells. S'aprova per majoria absoluta. VF: CiU, ERC i Sr. Manuel G. Pavón (PP). Abst. PSC,  PxC, UAM, IV-EUiA-Entesa i el Sr. José Maurenza (PP).

5.- Aplanament en el recurs contenciós-administratiu 295/2010 amb Telefònica. S'aprova per majoria absoluta. VF: PSC, PxC, UAM, CiU, ERC i Sr. Manuel G. Pavón (PP). Abst.  IV-EUiA-Entesa i el Sr. José Maurenza (PP).

6.- Aprovació de la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de l’edifici de l’Escola Apiària. S'aprova per majoria absoluta. VF: PSC, PP, PxC, UAM, CiU, ERC. Abst.  IV-EUiA-Entesa.

7.-  Aprovació del conveni-tipus amb la Diputació de Barcelona sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica (ASGEL). S'aprova per unanimitat.

8.- Aprovació provisional  de la modificació de les ordenances  fiscals per al 2015 i exercicis següents. S'aprova per majoria absoluta. VF: CiU, ERC i Sr. Manuel G. Pavón (PP). Abst. PxC, UAM i el Sr. José Maurenza (PP).VC: PSC i IV-EUiA-Entesa.

9.- Expedient número 5 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent per transferències entre partides. S'aprova per majoria absoluta. VF: CiU, ERC i Sr. Manuel G. Pavón (PP). Abst. PSC,  PxC, UAM, IV-EUiA-Entesa i el Sr. José Maurenza (PP).

10.- Expedient número 6 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent per suplement de crèdits. S'aprova per majoria absoluta. VF: CiU, ERC i Sr. Manuel G. Pavón (PP). Abst. PxC, UAM i el Sr. José Maurenza (PP).VC: PSC i IV-EUiA-Entesa.