Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària- 26 DE NOVEMBRE DE 2014

Sessió Pública Ordinària- 26 DE NOVEMBRE DE 2014

Sala de Plens - 21 h

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 26 de novembre de 2014, a les 9 del vespre, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Ratificar acord núm. 28 de la Junta de Govern Local de 29-09-2014, sol·licitud de subvenció pel projecte treball als barris convocatòria 2014. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), IV-EUiA-Entesa, PSC, ERC i CiU. Abstenció: Sr. Manuel G. Pavón (PP)

3.- Ratificar acord número 14b de la Junta de Govern Local de 13-10-2014 aprovació conveni de cessió d’ús de la pista polivalent i espais adjacents a l’Associació de Propietaris del Bosc de l’Àliga. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, ERC, CiU. Abstenció: PSC i IV-EUiA-Entesa.

4.- Ratificar acord  núm. 47 de la Junta de Govern Local de 20-10-2014 aprovació de conveni específic amb la Diputació de Barcelona per  la l’actuació PFI-PTT 2012-2015. S'aprova per unanimitat.

5.- Ratificar acord núm. 48 de la Junta de Govern Local de 20-10-2014 pròrroga del conveni amb ICASS per la prestació del servei del Centre de dia “Mar i Cel”. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, PSC, ERC, CiU. Abstenció: IV-EUiA- Entesa

6.- Ratificar acord núm. 49 de la Junta de Govern Local 20-10-2014 aprovació de conveni amb l’Escola Municipal de Música Maria Escolà i Cases pel curs 2014-2015. S'aprova per majoria absoluta. VF: PP, ERC; CiU. Abstenció: UAM, PxC, IC-EUiA-Entesa i PSC

7.-  Ratificar acord núm. 25 de la Junta de Govern Local de 27-10-2014 sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Piera. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, ERC i CiU. Abstenció: IV-EUiA-Entesa, PxC, PP, PSC

8.- Ratificar acord núm. 33 de la Junta de Govern Local de 3-11-2014 sol·licitud de subvenció al SOC per realització d’accions de formació per treballadors desocupats. S'aprova per unanimitat.

9.- Aprovació provisional del Reglament de cementiri municipal de Piera. S'aprova per majoria absoluta. VF: Sr. Manuel G. Pavón (PP), ERC, CiU. Abstenció: UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), IV-EUiA-Entesa i PSC.

10.- Aprovació provisional del  nou Reglament municipal del servei de la biblioteca pública de Piera. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, PSC, ERC, CiU. Abstenció: IV-EUiA- Entesa

11.- Aprovació provisional del pressupost general pel 2015. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PxC. VC: UAM, PP, IV-EUiA-Entesa i PSC

12.- Moció d’ICV-EUiA-E,CiU i ERC per l’adopció de mesures urgents per paliar la pobresa energètica. Moció conjunta. S'aprova per unanimitat.

13.- Moció de PSC , CiU i ERC, en relació a la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. S'aprova per majoria absoluta: VF: UAM, PxC, IV-EUiA-Entesa, PSC, ERC i CiU. Abstenció: PP

14.- Moció de PSC, CiU i ERC, en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones. S'aprova per unanimitat.

15.- Control d’òrgans de govern.

16.- Precs i preguntes.