Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Extraordinària - 6 JULIOL 2011

Sessió Pública Extraordinària - 6 JULIOL 2011

Dimecres 6 de juliol de 2011 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Primera sessió del mandat presidit per l'alcalde Jaume Guixà.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Unanimitat
2.-
Establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC-PSC-UAM-PxC VC:PP-ICV/EUiA/E
3.-
Delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC-PXC VC:PSC-PP-ICV/EUiA/E-UAM
4.-
Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC-UAM-PSC-PXC VC:PP-ICV/EUiA/E
5.-
Nomenament de representants en òrgans col·legiats de la Corporació.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC-PxC Abst:ICV/EUiA/E VC:PSC-PP-UAM
6.-
Designació de representants a la Mancomunitat per a l‘atenció dels disminuïts psíquics de la comarca de l’Anoia.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC-UAM-PXC-PSC Abst:PP-ICV/EUiA/E
7.-
Designació de representants al Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació d’Igualada.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC-PXC Abst:PP-UAM-ICV/EUiA/E-PSC
8.-
Cessament i nomenament dels membres de la Junta General de la Societat Vivers en Xarxa a l’Anoia, “VIVEX, S.L.”.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC-PSC-UAM-PXC Abst:PP-ICV/EUiA/E
9.-
Designació de representants en altres consorcis o federacions.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC Abst:PSC-PP-UAM-PXC-ICV/EUiA/E
10.-
Determinació, nombre, característiques i retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC Abst:PSC-PP-PXC-ICV/EUiA/E VC:UAM
11.-
Determinació, nombre, característiques i retribucions del personal eventual.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC Abst:PSC-PP-UAM-PXC ICV/EUiA/E
12.- Modificació del Reglament Orgànic Municipal.
Majoria Absoluta VF:
CiU-ERC Abst:PSC-PP-PXC-UAM En contra: ICV/EUiA/E
13.- Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia sobre nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local i delegacions.