Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària -25 GENER 2012

Sessió Pública Ordinària -25 GENER 2012

Dimecres 25 de gener de 2012 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes del públic assistent.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Ratificació de l’acord número 24 de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2011 sobre convocatòria de subvencions per a contractació de persones aturades.
Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
3.- Ratificació de l’acord número 27  de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2011 sobre designació de representant a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/UAM/PxC Abst:PP/ICV-EUiA-E
4.- Anul·lació de la modificació de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’intervenció integral.
Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E VC:PP
5.- Aprovació dels barems per a prestacions socials pel 2012. Unanimitat
6.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Font Galí S.L. per al 2012
Majoria Absoluta VF:
CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
7.- Aprovació del conveni de compra d’un immoble amb la Sra. Rosa Fernández
Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PP/UAM/PxC Abst:PSC/ICV-EUiA-E
8.- Resolució del conveni de cessió d’ús d’un terreny de data 28 de gener de 2010.
Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
9.- Esmena d’error material en l’escriptura de reparcel·lació del Pla Especial UC-14.
Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
10.- Aprovació inicial Pla Inuncat. Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/PSC/PP/UAM/PxC Abst:ICV-EUiA-E
11.- Moció declarant la voluntat de concórrer a la fundació de l’Associació de Municipis per la independència
Majoria Absoluta VF:CiU/ERC/UAM Abst:PSC/PP/PxC/ICV-EUiA-E
12.- Moció del PSC per millorar  l’estat dels parcs infantils de Piera. Desestimada VF:PSC/PP/UAM/PxC/ICV-EUiA-E VC:CiU/ERC
13.- Moció del PSC demanant a la Generalitat de Catalunya la inclusió de partides als pressupostos de 2012 per a l’execució de les obres del CAP de Piera i l’EDAR de Can Bonastre.
Desestimada VF:PSC/PP/UAM/PxC/ICV-EUiA-E VC:CiU/ERC
14.- Moció de PxC per instal·lar més punts de wi-fi gratuïts en varis indrets de la vila degudament senyalitzats.
Desestimada VF:PSC/PP/UAM/PxC/ICV-EUiA-E VC:CiU/ERC
15.- Control d’òrgans de govern.
16.- Precs i preguntes