Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 27 NOVEMBRE 2013

Sessió Pública Ordinària - 27 NOVEMBRE 2013

Sessió Pública Ordinària

Dimecres 27 de novembre de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.

2.- Aprovació de l’expedient número 2 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. Majoria Absoluta. VF: ERC i CiU. Abst.: PSC, PP UAM i PxC. VC: IV-EUiA-Entesa.

3.- Aprovació inicial de l’ordenança de civisme. Majoria Absoluta. VF: ERC, CiU i PP. Abst.: UAM, PxC i PSC. VC: IV-EUiA-Entesa.

4.- Aprovació inicial de l’ordenança  reguladora de la concessió d’ajuts extraordinaris per a la rehabilitació de façanes i instal·lació d’ascensors dels edificis inclosos dins l’àmbit delimitat pel pla de barris. Majoria Absoluta. VF: PxC, UAM, PP, PSC, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa.

5.- Aprovació del conveni de cessió d’un terreny al camí Romeu. Majoria Absoluta. VF: PxC, UAM, PP, PSC, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa.

6.- Ratificació acord núm. 40 de la Junta de Govern Local de 23-09-2013, presentació sol·licitud subvenció per a la realització d’una actuació ocupacional (condicionament de les voreres del municipi). Unanimitat.

7.- Ratificació acord núm. 33 de la Junta de Govern Local de 23-09-2013 aprovació d’addenda al conveni marc per a la promoció i cooperació entre els centres de suport a emprenedors de l’Anoia signat entre els Ajuntaments de Vilanova del Camí, Piera, Igualada i Masquefa i el Consell Comarcal de l’Anoia. Majoria Absoluta. VF: PxC, PP, PSC, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa i UAM.

8.- Ratificació acord núm. 27 de la Junta de Govern Local de 30-09-2013 aprovació de conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Piera, de participació en el projecte comarcal Anoia Activa “Treball a les 7 comarques”. Majoria Absoluta. VF: PxC, PP, PSC, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa i UAM.

9.- Ratificació acord núm. 34 de la Junta de Govern Local de 23-09-2013 aprovació de clàusula addicional cinquena del conveni signat entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Piera, (codi conveni:674517809). Majoria Absoluta. VF: ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa, PxC, UAM i PSC. VC: PP.

10.- Ratificació acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 07-10-2013 revisió tarifes ANAIGUA SAU. Majoria Absoluta. VF: PP, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa, UAM, PxC i PSC.

11.- Ratificació acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 14-10-2013 acceptació dels ajuts i normativa del PUOSC per a l’actuació “Condicionament del Camí Romeu, adequació per al vianant i la bicicleta”. Majoria Absoluta. VF: PxC, UAM, PP, PSC, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa.

12.- Ratificació acord núm. 37 de la Junta de Govern Local de 21-10-2013 aprovació conveni amb l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases. Majoria Absoluta. VF: PP, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa, UAM, PxC i PSC.

13.- Ratificació acord núm. 38 de la Junta de Govern Local de 21-10-2013 aprovació conveni amb l’Associació de Propietaris de Can Canals de Mas Bover. Majoria Absoluta. VF: IV-EUiA-Entesa, UAM, PP, ERC i CiU. Abst.: PxC i PSC.

14.- Ratificació acord núm. 40 de la Junta de Govern Local de 28-10-2013 de presentació sol·licitud convocatòria subvencions que promou el SOC per al 2013. Unanimitat.

15.- Ratificació acord núm. 32 de la Junta de Govern Local de 11 de novembre de 2013 presentació projecte de treball als barris-convocatòria 2013. Majoria Absoluta. VF: UAM, PxC, PSC, ERC i CiU. Abst.: IV-EUiA-Entesa i PP.

16.- Moció de PxC per la promoció dels productes de proximitat.Unanimitat.

17.- Moció del PSC de rebuig a l’avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions presentat pel govern central.Majoria Absoluta. VF: IV-EUiA-Entesa, UAM, PxC, PSC, ERC i CiU. Abst.: PP.

18.- Moció d’ICV-EUiA-E sobre els serveis de subministrament bàsics i el servei públic d’aigua.

19.- Moció d’ICV-EUiA-E pel dret dels treballadors i treballadores municipals a cobrar la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. Majoria Absoluta. VF: UAM, PP, PxC, IV-EUiA-Entesa i PSC. VC: ERC i CiU.

20- Control d’òrgans de govern.

21.- Precs i preguntes.