Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 29 DE GENER DE 2014

Sessió Pública Ordinària - 29 DE GENER DE 2014

Sessió Pública Ordinària

Dimecres 29 de gener de 2014, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Les actes del 27 de novembre i del 23 de desembre s’aproven per unanimitat.

2. Ratificació de l’acord núm. 29 de la Junta de Govern Local de 25-11-2013 d’aprovació de dos convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per la realització del Programa Treball i Formació. Unanimitat.

3. Ratificació de l’acord núm. 32 de la Junta de Govern Local de 2-12-2013 d’aprovació de conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia pel projecte suport tècnic en matèria de política de participació ciutadana local. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC i Sr. José Maurenza (PP). Abst: PSC, PxC, UAM i IV-EUiA-Entesa.

4. Ratificació de l’acord núm. 22 de la Junta de Govern local de 9-12-2013 aprovació pròrroga amb ICASS per a la prestació del servei del Centre de dia “Mar i Cel”. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PP, PxC i UAM. Abst: IV-EUiA-Entesa.

5. Ratificació de l’acord núm. 20 de la  Junta de Govern Local de 30-12-2013, aprovació conveni amb l’Entitat Escola FORCA per la realització de cursos d’accions formatives per treballadors/ores desocupats/des que promou el SOC. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PSC i PP. Abst: PxC, UAM i IV-EUiA-Entesa.

6. Modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET. Majoria absoluta. VF: CiU i ERC. Abst: PSC, PP, PxC, UAM i IV-EUiA-Entesa.

7. Modificació de l’ordenança de protecció de dades personals. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PP, PxC, UAM i IV-EUiA-Entesa. Abst: PSC.

8. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència. Majoria absoluta. VF: CiU i ERC. Abst: IV-EUiA-Entesa i UAM. VC: PSC, PP i PxC.

9. Aprovació definitiva del pressupost per al 2014. Majoria absoluta. VF: CiU i ERC. VC: PSC, PP, PxC, UAM i IV-EUiA-Entesa.

10. Declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de l’edifici situat a La Plaça de l’Església s/n. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC i PP. Abst: PSC, PxC, UAM i IV-EUiA-Entesa.

11. Moció dels grups municipals de l’Ajuntament de Piera sobre els serveis de subministraments bàsics i el servei públic d’aigua. Unanimitat.

12. Moció de PSC contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC, PSC, PxC, UAM i IV-EUiA-Entesa. VC: PP.

13. Moció de PSC en defensa dels interessos col·lectius i dels drets individuals associats a l’habitatge. Retirada de l'ordre del dia.

14. Moció de ICV-EUiA sobre la distribució als municipis de Catalunya del Fons de Cooperació Local de l’any 2013. Unanimitat.

15. Moció presentada per ICV-EUiA-E per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. S’aprova per unanimitat.

16. Control d’òrgans de govern.

17. Precs i preguntes.