Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 30 DE JULIOL 2014

Sessió Pública Ordinària - 30 DE JULIOL 2014

Sala de Plens - 21 h

Sessió que compta amb l'hora prèvia per atendre les preguntes dels vilatans.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova l'acta del 29 d'abril per unanimitat.

2.- Ratificació acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 12-05-2014 d’aprovació del conveni amb Anaigua, SAU per l’aplicació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i Sr. Manuel G. Pavón (PP). Abst.: UAM, PxC, PSC, Sr. José Maurenza (PP) i IV-EUiA-EPM.

3.- Ratificació acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 26-05-2014, d’aprovació del conveni amb el D. D’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la creació d’una Escola de Música. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abst.: PxC, IV-EUiA-EPM,  PSC i PP. VC: UAM.

4.- Ratificació acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 26-05-2014, d’aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona, l’ADF Piera i la Federació d’ADF de l’Anoia per la prevenció d’incendis forestals el 2014. S'aprova per majoria absoluta. VF: IV-EUiA-EPM,  UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), PSC, ERC, CiU. Abst.: Sr. Manuel G. Pavón (PP).

5.- Ratificació acord núm. 34 de la Junta de Govern Local de 2-06-2014 d’aprovació d’un conveni amb la Sra. Rosa Junyent Musarro per la segregació i cessió terreny destinat a la ampliació del carrer dels Planters. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), PSC, ERC, CiU. Abst.: Sr. Manuel G. Pavón (PP) i IV-EUiA-EPM.

6.- Ratificació acord núm. 35 de la Junta de Govern Local de 2-06-2014 d’aprovació de conveni amb l’Associació Dones amb Empenta. S'aprova per majoria absoluta. VF: IV-EUiA-EPM,  UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), PSC, ERC, CiU. Abst.: Sr. Manuel G. Pavón (PP). 

7.- Ratificació acord núm. 27 de la Junta de Govern Local de 9-06-2014 d’aprovació de les festes locals per l’any 2015. S'aprova per majoria absoluta. VF: IV-EUiA-EPM,  UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), PSC, ERC, CiU. Abst.: Sr. Manuel G. Pavón (PP).

8.- Ratificació acord núm. 29  de la Junta de Govern Local de 25-06-2014 aprovació de dos convenis amb el Consell Comarcal de l’Anoia per la realització del Programa Treball i Formació. S'aprova per majoria absoluta. VF: IV-EUiA-EPM,  UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), PSC, ERC, CiU. Abst.: Sr. Manuel G. Pavón (PP).

9.-Ratificació acord núm.28 de la Junta de Govern Local  de 7-07-2014 informe favorable increment tarifes aigua Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), PSC, ERC, CiU. Abst.: IV-EUiA-EPM i Sr. Manuel G. Pavón (PP).

10.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2013. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abst.: UAM, PxC i PP. VC: IV-EUiA-EPM i PSC

11.- Aplanament en els recursos contenciosos administratius formulats per les operadores de telefonia mòbil, en relació a l’ordenança municipal, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general. S'aprova per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, Sr. José Maurenza (PP), PSC, ERC, CiU. Abst.: IV-EUiA-EPM i Sr. Manuel G. Pavón (PP).

12.- Moció d’ICV-EUiA-EPM per una reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i per l’inici d’un procés constituient cap a la república. S'aprova per majoria absoluta. VF: IV-EUiA-EPM, ERC, CiU. Abst.: UAM, PxC, PSC, i Sr. Manuel G. Pavón (PP). VC: Sr. José Maurenza (PP).

13.- Moció de PSC per adoptar, de manera immediata, un “Pla de recolzament a l’alimentació infantil”. Pendent de nou redactat.

14.- Moció de PxC per a la creació d’una Comissió Municipal de seguiment de les mocions aprovades en el Ple. Desestimada. VF: PxC. Abst.: UAM, IV-EUiA-EPM i PP. VC: PSC, ERC i CiU.

15.- Control d’òrgans de govern

16 .- Precs i preguntes