Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Extraordinària - 3 de juliol de 2019

Sessió Pública Extraordinària - 3 de juliol de 2019

Sessió pública extraòrdinaria, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera, a les 19 hores:    

ORDRE DEL DIA

1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. S’aprova per unanimitat, amb l'absència de la Sra. Regidora Julia Bueno.

2.  Establiment de la periodicitat de les sessions de Ple 2019-2023.(Exp.2142/2019). S’aprova per unanimitat.

3.  Coneixement de la composició dels grups polítics i els seus portaveus.(Exp.2195/2019). El ple resta assabentat.

4.  Coneixement de les resolucions d'Alcaldia sobre nomenament de tinents d'alcalde.(Exp.2192/2019). El ple resta assabentat.

5.  Coneixement de les resolucions d'alcaldia sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local i delegacions. (Exp.2196/2019). El ple resta assabentat.

6.  Coneixement de les delegacions específiques a regidors de la Corporació.(Exp.2197/2019). El ple resta assabentat.

7.  Creació de les Comissions Informatives permanents.(Exp.2198/2019). S'aprova per unanimitat.

8   Determinació, nombre, característiques i retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial i assistències a òrgans col·legiats.(Exp.2200/2019). S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: Cs i PP. Vots en contra: PSC-CP, AED-ECG i CUP-AMUNT.

9.  Determinació, nombre, característiques i retribucions del personal eventual.(Exp.2201/2019). S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: Cs i PP. Vots en contra: PSC-CP, AED-ECG i CUP-AMUNT.

10. Nomenament de representants en òrgans col·legiats de l'Ajuntament.(Exp.2202/2019). S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PSC-CP, Cs i PP.

11. Designació de representants en consorcis, associacions, federacions i altres organismes.(Exp. 2224/2019). S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PSC-CP. Vots en contra: Cs i PP.