Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Extraordinària - 8 de maig de 2019

Sessió Pública Extraordinària - 8 de maig de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 8 de maig de 2019, a les 19 hores, sota el següent        

 ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Proposta d'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Piera 2019. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i PDCAT. VC: PSC i AED. Abstenció: GP i PP. 

3.- Proposta de ratificació dels acords de la Comissió Paritària febrer 2019. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT i AED. Abstenció: PSC, GP i PP. 

4.- Proposta canvi de nom de la plaça Mar i Cel. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT i GP(1). VC: PSC i PP. Abstenció: AED i GP(1). 

5.- Proposta per canvi de noms de carrers repetits al municipi. S'aprova per unanimitat.


Consulteu l'àudio a continuació: