Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Extraordinària - 12 de juny de 2019

Sessió Pública Extraordinària - 12 de juny de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 12 de juny de 2019, a les 19 hores, sota el següent        

ORDRE DEL DIA

Punt únic.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.