Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Extraordinària - 16 d'octubre de 2019

Sessió Pública Extraordinària - 16 d'octubre de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 16 d'octubre de 2019 a les 19 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

Punt únic.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG, CUP-AMUNT. Vots en contra: PP. No presents: Cs. No participen en la votació: PSC-CP.

A continuació podeu escoltar-ne l'àudio: