Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Ordinària - 27 de març de 2019

Sessió Pública Ordinària - 27 de març de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 27 de març de 2019 a les 21 hores, sota el següent        

 ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat.

2.- Pressupost de l'Ajuntament de Piera per al 2019. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i PDCAT. VC: PSC i AED. Abstenció: GP i PP. 

3.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2019. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC, AED i PP. Abstenció: GP. 

4.- Compte de gestió i recaptació 2018 de l'ORGT. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC i AED. Abstenció: GP i PP. 

5.- Compte Gestió Recaptatòria de Multes Circulació 2018. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC i AED. Abstenció: GP i PP. 

6.- Pròrroga conveni amb Departament de Treball, Afers Socials i Família per a la prestació de serveis al centre de dia. S'aprova per unanimitat.

7.- Moció dels grups municipals ERC i PDeCAT per reclamar un pla plurianual d'inversions per als ens locals de Catalunya. S'aprova per unanimitat.

8.- Moció del grup municipal AED-E proposant celebrar el 88è aniversari de la II República. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC, AED i GP. Abstenció: PP. 

9.- Moció del grup municipal PSC per al restabliment de la memòria històrica dels exiliats i exiliades de la Guerra Civil espanyola. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC, AED i GP. VC:PP. 

10.- Control d'òrgans de govern.

11.- Precs i preguntes.

Consulteu l'àudio a continuació: