Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Ordinària - 30 de gener de 2019

Sessió Pública Ordinària - 30 de gener de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper dia  30 de gener de 2019, a les 21 hores, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació de l'acord número 28 de la JGL de data 24 de desembre de 2018 sobre la modificació de dades acord n 68 pres per la JGL en data 17 de desembre de 2018. S'aprova per unanimitat.

2.- Aprovació individualitzada, si s'escau, de l'increment del complement específic del personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2018. S'aprova per unanimitat.

3.- Moció del Grup Municipal PP per adoptar un acord marc a l'Ajuntament de Piera per limitar l'exercici d'alcalde a dues Legislatures (8 anys). No s'aprova. VF: PSC, AED i PP. Abstencions: GP(1). VC: ERC, PDCAT i GP(1).

4.- Moció del Grup Municipal PP per demanar un pla integral d'asfaltatge en totes les urbanitzacions, barris i nuclis de Piera. S'aprova per unanimitat.

5.- Moció del Grup Municipal PSC per a la revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en educació obligatòria. S'aprova per unanimitat.

6.- Moció dels Grups ERC i PDeCAT per exigir la convocatòria de la comissió de seguiment de l'abocador de Can Mata. S'aprova per unanimitat.

7.- Control d’òrgans de govern.

8.- Precs i preguntes.

Consulteu l'àudio a continuació: