Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2019 > Sessió Pública Ordinària - 31 de juliol de 2019

Sessió Pública Ordinària - 31 de juliol de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 31 de juliol de 2019 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Modificació pressupost 09/2019 suplement de crèdit. S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, Cs, AED-ECG i PP. Vots en contra: CUP-AMUNT.

3.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019. S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC, Junts i PP. Abstenció: PSC-CP, Cs, AED-ECG i CUP-AMUNT.

4.- Proposta dictamen aprovació nou Reglament Orgànic Municipal. S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP.

5.- Creació d'una Comissió d'estudi de gestió directa del servei municipal de recollida de residus. S'aprova per unanimitat.

6.- Moció d'urgència de l'equip de govern sobre la situació actual dels joves migrants sense referents familiars a la vila. S'aprova per majoria absoluta. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PP.

7.- Control d'òrgans de Govern.

8.- Precs i preguntes.


A continuació podeu escoltar-ne l'àudio: