Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2015 > Sessió Pública Extraordinària - 1 DE JULIOL DE 2015

Sessió Pública Extraordinària - 1 DE JULIOL DE 2015

Sala de Plens - 19 h

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Establiment de la periodicitat de les sessions del Ple. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, Guanyem Piera i PP. VC: Ara és demà.

3.- Coneixement de la composició dels grups polítics i els seus portaveus. S'aprova per unanimitat

4.- Coneixement de les Resolucions d’Alcaldia sobre nomenament de Tinents d’Alcalde. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PSC, Guanyem Piera, PP i Ara és demà.

5.- Coneixement de les resolucions d’Alcaldia sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local i delegacions. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PSC, Guanyem Piera, PP i Ara és demà.

6.- Coneixement de les delegacions especifiques a Regidors de la Corporació. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PSC, Guanyem Piera, PP i Ara és demà.

7.- Creació de les Comissions Informatives permanents. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, Guanyem Piera i PP. Abstencions: Ara és demà.

8.- Determinació, nombre, característiques i retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC i Guanyem Piera. Abstencions: PP i Ara és demà.

9.- Determinació, nombre, característiques i retribucions del personal eventual. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC, Guanyem Piera, PP i Ara és demà.

10.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC i Guanyem Piera. Abstencions: PP i Ara és demà.

11.-Designació de representants a la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PP, Ara és demà, PSC i Guanyem Piera

12.- Designació de representants al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d’Igualada. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PP, Ara és demà, PSC i Guanyem Piera

13.- Designació de representants en consorcis, associacions, federacions i altres organismes. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC i PP. Abstencions: Ara és demà i Guanyem Piera.

14.- Modificació del Reglament Orgànic Municipal. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC, Guanyem Piera i Ara és demà. Abstencions: PP.