Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2016 > Sessió Pública Ordinària - 27 de gener de 2016

Sessió Pública Ordinària - 27 de gener de 2016

Sala de plens 21h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat.

2.- Aprovació del pressupost general per al 2016. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

3.- Aprovació dels barems socials per al 2016. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, AED i PP. Abstencions: PSC i GP.

4.- Moció del PP sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments. Desestimada. VF: PSC i PP. Abstencions: AED i GP. VC: ERC i CiU.

5.- Control d’òrgans de govern.

6.- Precs i preguntes.