Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2016 > Sessió Pública Ordinària - 27 de juliol de 2016

Sessió Pública Ordinària - 27 de juliol de 2016

Sala de plens, a les 21h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Ratificació de l’acord núm. 24 de la Junta de Govern Local de 09-05-2016 aprovació de conveni “co-operativa” amb el Consell Comarcal de l’Anoia.  S'aprova per unanimitat.

3.- Ratificació acord núm. 39 de la Junta de Govern Local de 13-06-2016 aprovació de conveni amb la Diputació de Barcelona pel programa de Formació i Inserció (PFI – PTT). S'aprova per unanimitat.

4.- Ratificació acord núm. 29 de la Junta de Govern Local de 27-06-2016, sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu de concertació de places amb l’ICASS pel centre de dia “Mar i Cel”. S'aprova per unanimitat.

5.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 20-06-2016 aprovació de Catalunya i Ajuntaments pel programa Pla de Transició al Treball (PTT). S'aprova per unanimitat.

6.- Ratificació de l’acord núm. 28 de la Junta de Govern Local de 27-06-2016, aprovació festes locals per l’any 2017. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstenció: AED.

7.- Aprovació del text refós del POUM. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU VC: GP i AED Abstenció: PSC i PP.

8.- Aprovació del pla econòmic financer. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU Abstencions: PSC, GP, AED i PP.

9.- Aprovació de la modificació de pressupost 4/2016, de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i baixa de crèdit. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU VC: PSC i PP.
Abstencions: GP i AED.

10.- Aprovació de reconeixement extrajudicials de crèdit 2/2016. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU Abstencions: PSC, GP, AED i PP.

11.- Moció del grup municipal PSC per incentivar l’assoliment d’un salari mínim de referència de pels treballadors i treballadores contractats per l’Ajuntament. S'aprova per unanimitat.

12.- Moció del grup municipal Ara és Demà per a declarar el municipi de Piera ciutat promotora de la renda garantida ciutadana. Abstenció: ERC i CiU VF: PSC, GP, AED i PP.

13.- Moció d'urgència (Unanimitat) per a l'aprovació del plec de clàusuless per a la gestió de la piscina municipal. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, GP i PP. AbstencionsPSC i AED.

14.- Control d’òrgans de Govern.

15.- Precs i preguntes.

 

Disponible l'àudio complet a continuació: