Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Ordinària- 31 de maig de 2017

Sessió Pública Ordinària- 31 de maig de 2017

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

-S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

-S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: AED i GP. Abstenció: PSC i PP.

2.- Ratificació de l’acord 32 de la Junta de Govern Local de 20-03-2017 de sol·licitud de pròrroga projecte d’intervenció integral del nucli antic de Piera. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC. Abstenció: AED, GP i PP.

3.- Ratificació de l'acord 33 de la Junta de Govern Local de 20-03-2017 aprovació Trama Urbana Consolidada. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC. Abstenció: AED, GP i PP. 

4.- Ratificació dels acords 33 de la Junta de Govern Local de 29-12-2016 i 29 de la Junta de Govern Local de 15-05-2017 d’aprovació de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per al finançament del servei de recollida de residus municipals. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstenció: AED.

5.- Designació de la jutgessa de pau titular. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i PSC. Abstenció: AED, GP i PP.

6.- Aprovació inicial del Reglament Municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

7.- Aprovació del pla director de l’aigua. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

8.- Aprovació provisional del pla especial urbanístic Can Creixell “Centre Amma”. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

9.- Modificació pressupostària núm. 5/2017. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

10.- Compliment i finalització del Pla econòmic-financer 2016-2017.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

11.- Moció Consell de la Gent Gran. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, AED, GP. Abstenció: PP.

12.- Moció “La Cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom”. S'aprova per unanimitat.

Punt d'urgència: Aprovació de l'esborrany de conveni de col·laboració en relació a l'execució d'una rotonda a la carretera BV-2241. 

Votació de la inclusió per raó d'urgència del punt:
VF:
 ERC i CIU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

Votació de la proposta:
VF:
ERC, CIU i PP. Abstenció: PSC, AED i GP.

13.- Control d’òrgans de govern.

14.- Precs i preguntes.

Disponible l'àudio complet a continuació: