Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Extraordinària-17 de maig de 2017

Sessió Pública Extraordinària-17 de maig de 2017

Sala de plens, a les 19 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Aprovació de l’expedient 2/2017 de factures d’exercicis anteriors al 2017 amb crèdit pressupostari. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

3.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per al 2017. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

4.- Aprovació del compte de gestió i recaptació realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2016. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

5.- Aprovació del compte de gestió i recaptació de multes realitzada per l’Organisme de Gestió Tributaria durant l’exercici 2016. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

6.- Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

7.- Precs i preguntes.

8.- Coneixement de la renúncia del Sr. Alcalde.

Disponible l'àudio complet a continuació: