Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2018 > Sessió Pública Ordinària - 28 de març de 2018

Sessió Pública Ordinària - 28 de març de 2018

Sala de Plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Ratificació de l’acord núm. 79 de la Junta de Govern Local de 26-02-2018, aprovació del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Montferri Hermanos, SL. pel servei de transport públic de viatges per carretera al municipi de Piera. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC, GP i PP. Abstenció: AED.

3.- Aprovació del compte de gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2017. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

4.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes realitzada per l’Organisme de Gestió Tributaria de l’exercici 2017. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: AED. Abstenció: PSC, GP i PP.

5.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2018. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. Abstenció: PSC, AED, GP i PP.

6.- Aprovació definitiva de l’ordenança de preus públics dels serveis de la piscina municipal. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: AED  Abstenció: PSC, GP i PP.

7.- Moció del grup municipal PSC de Piera amb motiu del 2 d’abril, Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. S'aprova per unanimitat.

8.- Moció del grup municipal PSC de Piera per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC, AED i GP. VC: PP.

9.- Moció proposant celebrar el 87è aniversari de la II República. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC, AED i GP. Abstenció: PP. 

-Moció d'urgència . S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC, GP i PP. Abstenció: AED. 

-Moció d'urgència . S'aprova per unanimitat.

-Moció d'urgència . S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, (2)PSC, AED i (1) GP. VC: PP i (1) GP. Abstenció: (1) PSC 

10.- Manifest del Dia Internacional de les Dones. 

11.- Control d’òrgans de govern. 

12.- Precs i preguntes.

13.- Donar compte de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Albert Llatge Gros.

Àudio disponible a continuació: