Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2018 > Sessió Pública Ordinària - 31 de gener de 2018

Sessió Pública Ordinària - 31 de gener de 2018

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. No s'aprova. VF: ERC i PDCAT. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Aprovació definitiva del pressupost general per al 2018. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. VC: PSC, AED, GP i PP.

3.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2018. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i PDCAT. Abstencions: PSC, AED, GP i PP.

4.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per a l’execució d’activitats jurídico-administratives de competència municipal. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC i GP. Abstencions: AED i PP.

5.- Designació del Jutge de Pau substitut de Piera. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT i PP. Abstencions: PSC, AED i GP.

6.- Aprovació provisional de l’ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, PDCAT, PSC i GP. Abstencions: AED i PP.

7.- Moció del grup municipal PP per recolzar i defensar la presó permanent revisable. No s'aprova. VF: PP. VC: ERC, PDCAT i AED. Abstencions: PSC i GP.

8.- Moció del grup municipal del PSC de Piera per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol. S'aprova per unanimitat.

9.- Control d’òrgans de govern.

10.- Precs i preguntes.

Àudio disponible a continuació: