Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Extraordinària - 3 de juny de 2020

Sessió Pública Extraordinària - 3 de juny de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 3 de juny de 2020 a les 19.15 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal n.11 reguladora dels preus públics per a la prestació del serveis a la piscina municipal. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP.

2.- Imposició i ordenació de contribucions especials del carrer de Parc 2020. Vots a favor: ERC, Junts, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP.

3.- Modificació de l'ordenança fiscal núm. 8 Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública. S'aprova per unanimitat.

4.- Modificació de les bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici 2020. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PSC-CP i Cs. Vots en contra: PP.

5.- Aprovació inicial de la Modificació del POUM de Piera per a la inclusió del Maset del Llop en el Catàleg de Masos, Masies i Cases Rurals del municipi. S'aprova per unanimitat.

6.- Moció del grup municipal d'ERC i JUNTS per la millora del transport al Penedès. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PP.

7.- Moció del grup municipal d'ERC i JUNTS per la reforma de Lleis Estatals per Ajuntaments sense deutes financers. S'aprova per unanimitat.

8.- Moció del grup municipal PP per instar al Govern d'Espanya a no confiscar el superàvit de les Entitats Locals. Vots a favor: ERC, Junts, Cs i PP. Abstenció: PSC-CP (3), AED-ECG i CUP-AMUNT. Vots en contra: PSC-CP (1).