Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Extraordinària - 30 de desembre de 2020

Sessió Pública Extraordinària - 30 de desembre de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 30 de desembre de 2020 a les 12 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i Aprovació de les actes de les Sessions Anteriors
  2. Coneixement de les Resolucions d'Alcaldia ALC/1551/2020, sobre nomenaments de Tinents d'Alcalde
  3. Coneixement de la Resolució d'Alcaldia ALC/1556/2020, sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local i delegacions
  4. Coneixement de les Resolucions d'Alcaldia 1548/2020 i 1558/2020, sobre delegacions específiques a Regidors de la Corporació
  5. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 7/2020. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC; Abstenció: CUP-AMUNT, PP, C's
  6. Aprovació del compte general del pressupost de l'any 2019.Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC; Abstenció: CUP-AMUNT, PP, C's

Consulteu l'àudio a continuació: