Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Extraordinària - 4 de desembre de 2020

Sessió Pública Extraordinària - 4 de desembre de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 4 de desembre de 2020 a les 12 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Debat i votació de la moció de censura contra l'actual alcalde de l'Ajuntament.

 

Consulta l'àudio a continuació: