Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Ordinària - 25 de novembre de 2020

Sessió Pública Ordinària - 25 de novembre de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 25 de novembre de 2020 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2020. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, Cs, AED-ECG. Abstenció: CUP-AMUNT i PP.

3.- Acceptació de la renúncia a la dotació municipal d'Ara és demà juny19-des19. S'aprova per unanimitat.

4.- Modificació de les ordenances fiscals per l'any 2021. Vots a favor: ERC, Junts, CUP-AMUNT. Abstenció: PSC-CP, Cs i PP. _AED-ECG_

5.- Aprovació inicial de les bases específiques del programa de subvencions per la reactivació econòmica de comerços, empreses i autònoms de Piera. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs, AED-ECG, PP. Abstenció: CUP-AMUNT.

6.- Moció del grup municipal Cs para contener la expansión de la avispa asiática (vespa velutina) en el termino municipal de Piera. S'aprova per unanimitat.

7.- Moció del grup municipal Cs para la paulatina implantación de farolas fotovoltáicas en el alumbrado público. S'aprova per unanimitat.

8.- Moció del grup municipal CUP Piera-AMUNT per sancionar els immobles permanentment desocupats. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT. Vots en contra: PP.

9.- Moció del grup municipal CUP Piera-AMUNT per un un pla d'acció de l'administració pública davant l'allau d'anunci de tancament d'indústries al Penedès. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, AED-ECG, CUP-AMUNT. Vots en contra: Cs i PP.

10.- Control d'òrgans de Govern.

11.- Precs i preguntes.

 

Consulteu l'àudio a continuació: