Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Ordinària - 27 de maig de 2020

Sessió Pública Ordinària - 27 de maig de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 27 de maig de 2020 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat.

2.- Aprovació del Compte de gestió i recaptació 2019 de l'ORGT. S'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació del Compte de gestió recaptatòria de Multes Circulació 2019. Vots a favor: ERC, Junts, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP.

4.- Aprovació de la modificació de pressupost 2/2020, crèdit extraordinari. S'aprova per unanimitat.

5.- Aprovació de la modificació de pressupost 4/2020, suplement crèdit + crèdit extraordinari. Vots a favor: ERC, Junts, Cs, AED-ECG i PP. Abstenció: PSC-CP i CUP-AMUNT.

6.- Aprovació del Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2020. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG i PP. Abstenció: PSC-CP i CUP-AMUNT. Vots en contra: Cs.

7.- Aprovació del Reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2020. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP.

8.- Aprovació per autoritzar a l' AMTU a rebre a compte del municipi de Piera els pagaments de l'ATM. S'aprova per unanimitat.

9.- Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per l'any 2021 del conveni interadministratiu amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per la prestació del servei al centre de dia Mar i Cel. S'aprova per unanimitat.

10.- Aprovació de la modificació del reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PSC-CP, Cs i PP.

11.- Aprovació Programa de subvencions per a la reactivació de l'activitat. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs, AED-ECG i PP. Abstenció: CUP-AMUNT.

Podeu escoltar l'àudio a continuació: