Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Ordinària - 29 de gener de 2020

Sessió Pública Ordinària - 29 de gener de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 29 de gener de 2020 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat. A excepció de l'acta del 24 de desembre de 2019, on Cs s'absté.

2.- Aprovació de la plantilla per justificar la dotació material als Grups Polítics 2019-2023. S'aprova per unanimitat.

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2020. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs. Abstenció: PP.

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2020. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs. Abstenció: PP.

5.- Aprovació del Compte General del pressupost de l'exercici 2018. Vots a favor: ERC i Junts. Abstenció: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs i PP.

6.- Aprovació del nomenament del representant titular i suplent a l'Assemblea General de l'AMTU. Vots a favor: ERC, Junts, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs i PP. Abstenció: PSC-CP.

7.- Aprovació de les bases per la concessió dels premis de la rua de carnaval. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, AED-ECG, Cs i PP. Vots en contra: CUP-AMUNT.

8.- Moció del grup PP per sol·licitar al Congrés dels Diputats que s'interpel·li al President del Govern sobre els acords assolits amb independentistes i populistes. Vots a favor: Cs i PP. Vots en contra: ERC, Junts, PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG.

9.- Moció del grup Cs sobre la sol·licitud de la creació d'agrupació de voluntaris de protecció civil. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, CUP-AMUNT, Cs i PP. Abstenció: AED-ECG.

10.- Moció del grup Cs per l'obtenció de la certificació energètica i millora de l'eficiència energètica en els edificis públics. S'aprova per unanimitat.

11.- Moció del grup PP sobre la correcta senyalització de la segona entrada del Portell. S'aprova per unanimitat.

12.- Moció del grup CUP per garantir la defensa dels serveis públics, contra la llei Aragonès. Vots a favor: PSC-CP, AED-ECG, CUP-AMUNT. Abstenció: Cs. Vots en contra: ERC, Junts i PP.

13.- Moció del grup PSC per la baixada de sous. Vots a favor: PSC-CP, CUP-AMUNT, AED-ECG, Cs, PP. Vots en contra: ERC i Junts.

14.- Control d'òrgans de Govern.

15.- Precs i preguntes.

A continuació podeu escoltar-ne l'àudio: