Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Ordinària - 29 de juliol de 2020

Sessió Pública Ordinària - 29 de juliol de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 29 de juliol de 2020 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat.

2.- Modificació de pressupost 9/2020. Suplement de crèdit. Vots a favor: ERC, Junts, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP, Cs i AED-ECG.

3.- Justificació de la dotació municipal d'ERC juny19-des19. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP i Cs.

4.- Justificació de la dotació municipal de Junts juny19-des19. Vots a favor: ERC, Junts, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP. Vots en contra: Cs.

5.- Justificació de la dotació municipal de Cs juny19-des19. Vots a favor: ERC, Junts, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP.

6.- Justificació de la dotació municipal de PP juny19-des19. Vots a favor: ERC, Junts, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP.

7.- Justificació de la dotació municipal de CUP-AMUNT juny19-des19. Vots a favor: ERC, Junts, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: PSC-CP.

8.- Ratificació de l'acord de JGL de les Festes locals a Piera per l'any 2021. S'aprova per unanimitat.

9.- Aprovació inicial de l'Ordenança dels horaris de tancament dels establiments de bar i restauració. Vots a favor: ERC, Junts i PP. Abstenció: PSC-CP, Cs, AED-ECG i CUP-AMUNT.

10.- Estudi de viabilitat i pla d'usos de l'espai jove "Cal Sanahuja". Vots a favor: ERC, Junts, Cs i PP. Abstenció: PSC-CP, AED-ECG i CUP-AMUNT.

11.- Moció del grup de Cs sobre la realització d'una auditoria externa de RRHH i procediments administratius. S'aprova per unanimitat.

12. Moció del grup Cs sobre la instal.lació d'aixetes automàtiques en els serveis de les dependències i establiments municipals. S'aprova per unanimitat.

13.- Moció del grup PP per instar al govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les entitats locals. Vots a favor: Cs i PP. Vots en contra: ERC, Junts, PSC-CP, AED-ECG i CUP-AMUNT.

14.- Moció del grup municipal CUP-AMUNT per regular la possibilitat de traslladar la competència de residències de gent gran a l'àmbit municipal. Vots a favor: PSC-CP, Cs, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PP. Vots en contra: ERC i Junts.

15.- Moció dels grups municipals CUP-AMUNT, AED-ECG, PSC-CP, Cs i PP per al transport escolar gartuït durnat l'etapa d'ensenyament obligatori amb la iniciativa i el suport de la Plataforma de Barris de Piera. Vots a favor: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Vots en contra: ERC i Junts.

16.- Moció del grup municipal CUP-AMUNT de suport als treballadors i treballadores de Nissan. Vots a favor: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP. Vots en contra: ERC i Junts.

17.- Moció del grup municipal CUP-AMUNT en nom de les entitats grup de suport Sas Absolució i la Baula Xarxa Solidària en suport a l'Adrián Sas. Vots a favor: ERC, Junts i CUP-AMUNT. Abstenció: PSC-CP i AED-ECG. Vots en contra: Cs i PP.

18.- Moció dels grups municipals CUP-AMUNT, Cs, Junts i ERC per a la suficiència financera dels ens locals. S'aprova per unanimitat.

19.- Moció del grup municipal PSC-CP en relació a la gestió sanitària de la Generalitat de nous brots de la COVID-19 als municipis. Vots a favor: PSC-CP, Cs, AED-ECG i PP. Vots en contra: ERC, Junts i CUP-AMUNT.

20.- Moció dels grups municipals PSC-CP i AED-ECG en suport d'un pacte d'estat pel dret a l'habitatge. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: Cs i PP.

21.- Control d'òrgans de Govern.

22.- Precs i preguntes.

Escolteu-lo a continuació: