Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2020 > Sessió Pública Ordinària - 30 de setembre de 2020

Sessió Pública Ordinària - 30 de setembre de 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 30 de setembre de 2020 a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Modificació de pressupost 14/2020, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor: ERC i Junts. Vots en contra: PSC-CP, Cs, AED-ECG, CUP-AMUNT i PP.

3.- Ratificació dels acords de la Comissió Paritària per implantar la jornada laboral de 35 hores setmanals. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PP i Cs.

4.- Ratificació dels acords de la Comissió Paritària per aprovar els increments salarials exercici 2020 funcionaris i personal laboral. S'aprova per unanimitat.

5.- Adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Aigua Pública. Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs, AED-ECG i CUP-AMUNT. Abstenció: PP.

6.- Moción del grupo Cs para la dignificación, fomento y difusión de los "safareig" de la Font del Canyar i Ca N'Aguilera. S'aprova per unanimitat.

7.- Moción del grupo Cs para la inclusión de las mociones y preguntas de los grupos politicos en el portal de transparencia del Ayuntamiento. S'aprova per unanimitat.

8.- Moción del grupo PP para pedir que no se empadrone a ninguna persona por decreto de alcaldia. Aquest punt no se sotmet a votació i queda sobre la taula pendent per a una pròxima sessió plenària.

9.- Moció del grup PSC sobre la regulació de vehicle de mobilitat personal i cicles de dues rodes. S'aprova per unanimitat.

10.- Moció presentada d'urgència: Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. Vots a favor: ERC, Junts i CUP-AMUNT. Vots en contra: PP i Cs. Abstenció: PSC-CP i AED-ECG.

11.- Control d'òrgans de Govern.

12.- Precs i preguntes.


Escolteu aquesta sessió a continuació: