Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 21 d'abril de 2021

Sessió Pública Extraordinària - 21 d'abril de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 21 d'abril a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Moción en contra de los vertederos ilegales. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, PP i Cs ; Abstenció: CUP-AMUNT 

2.- Moción para la retirada del letrero "Municipi de la república catalana". Es desestima amb els vots en contra de: Junts, AED-ECG, ERC i CUP-AMUNT; Abstenció: PSC -CP i Vots a favor: PP i Cs.

3.- Moció del grup municipal CUP Piera per a la reorganització de la zona tarifària a l'Anoia i que tots els pobles de la comarca siguin zona 1 fins a Igualada. S'aprova per unanimitat

4.- Proposta de suport financer per a les entitats a Piera. Es desestima amb els vots en contra de: JUNTS, PSC-CP i AED-ECG; Vots a favor: ERC, CUP-AMUNT, PP i Cs

5.- Proposta per l'incorporació de nous agents, caporal i sergent al cos de la Policia Local. S'aprova per unanimitat

6.- Proposta per a la renovació del model de neteja viària. Es desestima amb els vots en contra de: JUNTS, PSC-CP i AED-ECG; Vots a favor: ERC, CUP-AMUNT, PP i Cs

7.- Proposta per l'aprovació del Pla d'Asfaltat del municipi. Es desestima amb els vots en contra de: JUNTS, PSC-CP i AED-ECG; Vots a favor: ERC, CUP-AMUNT, PP i Cs

8.- Creació d'una comissió d'investigació per dues presumptes irregularitats comeses per part de dos membres del Govern Municipal. Es desestima amb els vots en contra de: JUNTS, PSC-CP , AED-ECG i Cs;  Abstenció: CUP-AMUNT i PP i Vots a favor: ERC

9.- Preguntes formulades pel Partido Popular (PP) i per la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a l'escrit amb registre d'entrada E/2653/2021 de data 9 d'abril de 2021 per ser contestades al Ple