Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 28 de juny de 2021

Sessió Pública Extraordinària - 28 de juny de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 28 de juny a les 18.45h, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

  1.  Modificació de pressupost 3/2021 - crèdit extraordinari i suplement de crèdit. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG; Abtenció: ERC, PP i C's; En contra: CUP-AMUNT
  2.  Reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2021. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG i ERC; Abstenció: PP, CUP-AMUNT i Cs