Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 29 de desembre de 2021_1

Sessió Pública Extraordinària - 29 de desembre de 2021_1

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió extraordinària a celebrar el proper dia 29 de desembre de 2021 a les 10:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació del Compte General de l'exercici 2020. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, CUP-AMUNT i PP. Abstenció: C's

2.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 8/2021. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG.  Abstenció: ERC, CUP-AMUNT, PP i C's

3.- Aprovació definitiva la modificació d'ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles any 2022. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG.  Abstenció: ERC, CUP-AMUNT, PP i C's