Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 29 de setembre de 2021

Sessió Pública Extraordinària - 29 de setembre de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple extraordinari a celebrar el proper dia 29 de setembre de 2021 a les 18:15 hores, sota el següent ordre:

ORDRE DEL DIA

1.- Preguntes a ser contestades al Ple extraordinari formulades pels grups municipals d' ERC, CUP i PP 

2.- Moció d'ERC- Piera per tal que el partit Ara es Demà també faci pública la seva comptabilitat com ho han fet els altres partits. Desestimat. Vots en contra: Junts, PSC-CP i AED-ECG; A favor: ERC i PP; Abstenció: CUP- AMUNT

3.- Moció d'ERC- Piera per tal que s'aturi l'adjudicació del contracte d'obres de reforma de la plaça de la creu i es consensuï amb el veïnat la reforma de la mateixa. Desestimat. Vots en contra:  Junts, PSC-CP i AED-ECG; A favor: ERC i CUP-AMUNT; Abstenció: PP