Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 6 d'octubre de 2021

Sessió Pública Extraordinària - 6 d'octubre de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 6 d'octubre de 2021 a les 18:45 hores, amb la següent ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA:

1.- Adjudicació del contracte d'obres de renovació de l'asfalt a diversos barris i carrers del nucli urbà de Piera. Aprovat per unanimitat