Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Ordinària - 24 de novembre de 2021

Sessió Pública Ordinària - 24 de novembre de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 24 de novembre de 2021 a les 21:00 hores, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, CUP-AMUNT, PP i C's. Abstenció: ERC 

2.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 7/2021. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, i ERC. Abstenció: CUP-AMUNT, PP i C's. 

3.- Aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració electrònica. Aprovat per unanimitat

4.- Modificació del Reglament Intern de la Policia Local i protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres del cos de la Policia Local de Piera. Aprovat .  Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, PP i C's. En contra: CUP-AMUNT 

5.- Aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, CUP-AMUNT, PP i C's. Abstenció: ERC 

6.- Aprovació de la pròrroga per l'any 2022 del conveni interadministratiu amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per la prestació del servei al centre de dia Mar i Cel. Aprovat per unanimitat

7.- Deixar sense efecte l'aprovació inicial del projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys per a equipaments esportius al Passeig del Prat de Piera. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, CUP-AMUNT, i PP.  En contra: C's

8.- Manifest dels grups PSC, JUNTS PER PIERA, ARA ÉS DEMÀ amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones

9.- Moció del grup municipal PARTIT POPULAR sobre la neteja de Piera. Aprovat per unanimitat

10.- Moció del grup PARTIT POPULAR sobre la seguretat. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, PP i C's. Abstenció: ERC. En contra: AED-ECG i CUP-AMUNT

11.- Moción del grupo municipal de CIUDADANOS para la creación de una unidad de drones para la prevención de robos e incendios forestales en el municipio de Piera. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, PP i C's. Abstenció:  AED-ECG i ERC. En contra: CUP-AMUNT

12.- Moción de grupo municipal de CIUDADANOS para la elaboración de una encuesta de satisfacción laboral a todos los trabajadores en activo del Ayuntamiento de Piera. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, PP i C's. En contra: CUP-AMUNT

13.- Moció del grup municipal d'ERC en relació a la nova normativa que regula l'Impost de la Plusvàlua. Aprovat per unanimitat

14.- Moció del grup municipal d'ERC amb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones. Es retira aquest punt a petició d'ERC

15.- Moció del grup municipal CUP Piera per a la creació d'una zona de lleure apte per als infants i joves al Nucli Antic. Aprovat. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, CUP-AMUNT, i PP.  En contra: C's

16.- Moció del grup municipal CUP Piera per a la reforma i adequació del Casal de la Gent Gran i la seva dinamització. Aprovat. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, CUP-AMUNT, i PP.  En contra: C's

17.- Control d'òrgans de Govern 

18.- Precs i preguntes