Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Ordinària - 27 de gener de 2021

Sessió Pública Ordinària - 27 de gener de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 27 de gener a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Reconeixement extrajudicial 1/2021. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG i ERC; Abstenció: CUP-AMUNT, PP i Cs

2.- Aprovació inicial de les bases d'ajuts al transport per ensenyaments postobligatoris. S'aprova per unanimitat

3.- Aprovació provisional del Pla Especial per al canvi d'ús de l'equipament de titularitat privada. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, i CUP-AMUNT; Abstenció: Cs; Vots en contra: PP

4.- Aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Piera 2021. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG; Vots en contra: ERC, CUP-AMUNT, PP i Cs

5.- Moció del grup municipal d'ERC en nom del jovent republicà de Piera per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent. S'aprova per unanimitat. 

6.- Moció dels grups municipals PSC, JxP, i Ara És Demà por la adhesión al Pacto de Teguise en contra del maltrato animal S'aprova per unanimitat

7.- Moció del grup municipal Cs para la adhesión de nuestro municipio en el proyecto de reciclaje "Reciclos". S'aprova per unanimitat

8.- Control d'òrgans de Govern

9.- Precs i preguntes