Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Ordinària - 28 de juliol de 2021

Sessió Pública Ordinària - 28 de juliol de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 28 de juliol a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aproven per unanimitat

2. Renúncia a la subvenció econòmica municipal del grup ARA ÉS DEMÀ any 2020. S'aprova per unanimitat

3. Denegació de la revisió de tarifes d'aigua de la subministradora ANAIGUA SAU. S'aprova per unanimitat

4. Reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2021. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG i ERC; Abtenció: PP, CUP-AMUNT i C's

5. Modificació de pressupost 7/2021- crèdit extraordinari i suplement de crèdit. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG i C's; Abtenció: ERC, PP i CUP-AMUNT

6. Designació jutge/essa de Pau titular. S'aprova per unanimitat

7. Ratificació de l'acord de JGL de data 12 de juliol de 2021 sobre l'aprovació de les festes locals a Piera per l'any 2022. S'aprova per unanimitat

8. Aprovació del protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Ajuntament de Piera. S'aprova per unanimitat

9. Aprovació document únic de protecció civil municipal DUPROCIM. S'aprova per unanimitat

10. Moció dels grups municipals Junts per Piera, PSC i Ara és Demà sobre el desplegament de la fibra òptica i cobertura mòbil a tot el municipi de Piera. S'aprova per unanimitat

11. Moció del grup PP para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenador por sedición. Es desestima amb els vots en contra de: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC i CUP-AMUNT; A favor: PP i C's

12. Moció del grup PP para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda que las entidades locales habrán contraído con el estado de manera automática por la liquidación negativa de la participación en ingresos del estado del año 2020. S'aprova per unanimitat

 

Punts d'urgència: 

1. Aprovació d'inici d'expedient de contractació per les obrees d'arrenjament dels Barris i nuclis de Piera. S'aprova per unanimitat 

2. Moció del grup municipal CUP-AMUNT en suport als Ajuntaments afectats per l'incendi forestal de Santa Coloma de Queralt. S'aprova per unanimitat

 

13. Control d'òrgans de Govern 

14. Precs i preguntes