Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Ordinària - 29 de setembre de 2021

Sessió Pública Ordinària - 29 de setembre de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 29 de setembre de 2021 a les 21:00 hores, amb la següent ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, Cs i CUP-AMUNT; Abstenció: PP 

2.- Renúncia a la subvenció econòmica municipal del grup Ciudadanos any 2020. Aprovat per unanimitat 

3.- Ratificació de l'acord núm.8 de JGL de data 20 de setembre de 2021 sobre l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya de Territori i l'Ajuntament de Piera en relació amb la cessió del tram de la carretera B-224 comprés entre els PK 7+850 i 10+540 i la reposició d'accessos i vies de comunicació afectats pel projecte de la variant de Piera. Aprovat per unanimitat 

4.- Moció del grup Cs sobre l'aprovació d'un pla integral de rehabilitació dels polígons de Piera. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, PP i Cs; En contra: CUP-AMUNT

5.- Moció del grup Cs sobre la millora del sistema d'audi i vídeo del saló de plens, realització de video, actes digitals i millora d'accessibilitat electrònica als plens de l'Ajuntament. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, PP i Cs; En contra: CUP-AMUNT

6.- Moció del grup la CUP-Piera sobre la defensa del territori i rebuig al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, als projectes de les línies de molt alta tensió i la implantació d'energies renovables especulatives Aprovat. Vots a favor: Junts, AED-ECG, ERC i CUP-AMUNT; Abstenció: PSC-CP i PP: En contra: Cs

7.- Moció dels grups municipals de PSC, ARA ES DEMÀ i JUNTS PER PIERA de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col.lectiu LGTBI. Aprovat per unanimitat 

8.- Moció dels grups municipals de PSC, ARA ES DEMÀ i JUNTS PER PIERA en defensa de la millora de la formació professional a l'Anoia Sud i a la resta de la comarca. Aprovat per unanimitat 

9.- Moció del grup d'ERC contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització. Aprovat per unanimitat 

10.- Moció del grup d'ERC per tal que els partits de la oposició tinguin accés a consultar a la comptabilitat pública. Desestimat. Vots en contra: Junts, PSC-CP i AED-ECG. Vots a favor: ERC, PP, CUP-AMUNT i Cs 

11.- Control d'òrgans de Govern

12.- Precs i preguntes