Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Ordinària - 31 de març de 2021

Sessió Pública Ordinària - 31 de març de 2021

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de  novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió pública ordinària a celebrar el proper dia 31 de març a les 21 hores, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat

2.- Aprovació del Compte de gestió i recaptació tributs de l'exercici 2020 de l'ORGT. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, CUP-AMUNT i Cs ; Abstenció: PP 

3.- Aprovació del Compte de gestió i recaptació multes de circulació de l'exercici 2020 de l'ORGT. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, CUP-AMUNT i Cs ; Abstenció: PP 

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2021 S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, i  ERC; Abstenció:  CUP-AMUNT, PP i Cs

5.- Aprovació increments salarials exercici 2021 funcionaris i personal laboral. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, CUP-AMUNT i Cs ; Abstenció: PP 

6.- Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal 2021 de l'Ajuntament de Piera. S'aprova per unanimitat 

7.- Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials carrer del Parc. S'aprova per unanimitat

8.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2021. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG; Vots en contra: ERC, CUP-AMUNT i PP; Abstenció: Cs 

9.- Resolució d'al·legacions de l'ordenança dels horaris de funcionament i tancament dels establiments de bar i restauració. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, CUP-AMUNT, PP i Cs ; En contra: ERC

10.- Aprovació inicial de l'inventari de camins públics de Piera. S'aprova per unanimitat

11.- Aprovació inicial del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Piera. S'aprova per unanimitat

12.- Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la venda ambulant no sedentària al municipi de Piera. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , CUP-AMUNT, PP i Cs ; Abstenció: ERC

13.- Aprovació inicial del reglament intern de la Policia Local i protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres del cos de la Policia Local de Piera. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, PP  i Cs ; En contra: CUP-AMUNT

14.- Aprovació de les bases d'ajuts adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil usuaris del servei de transport escolar no obligatori gestionat pel Consell Comarcal. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, PP  i Cs ; Abstenció: CUP-AMUNT

15.- Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació de façanes i l'instal·lació d'ascensors a edificis del nucli antic anteriorment inclosos en l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Piera. S'aprova per unanimitat

16.- Modificació de l'aprovació provisional del Pla Especial Urbanistic per el canvi d'ús de l'equipament de titularitat privada. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, CUP-AMUNT i Cs ; En contra: PP 

17.- Moció del grup municipal de C's para la instalación de papeleras en el municipio. S'aprova per unanimiat

18.- Moció del grup municipal C's para la homologación de senderos en el municipio y fomento del turismo activo. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, PP i Cs ; Abstenció: PCUP - AMUNT

19.- Moció que presenta com a regidora Sandra Bernad sobre el apoyo a la iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda. S'aprova amb els vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG , ERC, i  CUP-AMUNT; Abstenció: PP i Cs

20.- Moció del grup municipal d'ERC per la millora del control financer. Es desestima amb els vots en contra de: Junts, PSC-CP i AED-ECG; Vots a favor: ERC, CUP-AMUNT, PP i Cs

21.- Moció del grup municipal d'ERC de suport a l'amnistia. S'aprova amb els vots a favor: Junts, AED-ECG , ERC i CUP-AMUNT;  Abstenció: de 3 regidors del PSC-CP i vots en contra: PP, Cs i un regidor del PSC-CP 

22.- Moció del grup municipal CUP Piera de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió. S'aprova amb els vots a favor: Junts, AED-ECG , ERC i CUP-AMUNT;  Abstenció: de 3 regidors del PSC-CP i vots en contra: PP, Cs i un regidor del PSC-CP 

23.- Moció del grup municipal CUP Piera per a la reorganització de la zona tarifària a l'Anoia i que tots els pobles de la comarca siguin zona 1 fins a Igualada

24.- Moció del grup municipal del PP en contra de los vertederos ilegales.

25.- Moció del grup municipal del PP para la retirada del letrero "Municipi de la republica catalana" 

26.- Control d'òrgans de Govern

27.- Precs i preguntes 

Degut a l'extensió de l'ordre del dia i arribada l'hora de finalització del ple, no es van poder realitzar tots els punts, quedant aplaçats per el proper ple ordinari.