Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Extraordinària - 19 de setembre de 2022

Sessió Pública Extraordinària - 19 de setembre de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  extraordinària a celebrar el proper  dia  19 de setembre de 2022 a les 14:30 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

 

ORDRE DEL DIA;

 

1.- Aprovació d'inici de l'expedient de contractació per les obres d'arranjament  per la renovació de l'asfalt de la carretera de Ca N'Aguilera, la carretera de Can Bou i el Camí Romeu de Piera. Aprovat per unanimitat