Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Extraordinària - 27 d'octubre de 2022

Sessió Pública Extraordinària - 27 d'octubre de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  ordinària a celebrar el proper  dia  27 d'octubre de 2022 a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent;

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles per l'any 2023. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED, i Jorge Bernues. PP, CUP - AMUNT ; Abstenció: PP; Vots en contra: ERC i CUP-AMUNT

2.- Sol·licitud de nou conveni interadministratiu per l'any 2023 amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la prestació de serveis al centre de dia Mar i Cel. Aprovat per unanimitat