Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Extraordinària - 28 de desembre de 2022

Sessió Pública Extraordinària - 28 de desembre de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  extraordinària a celebrar el proper dia 28 de desembre de 2022 a les 14.00 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent: 

ORDRE DEL DIA:

1.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2022.  Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED. Abstenció: ERC, CUP- AMUNT i PP

2.- Increment addicional del 1,5% de les retribucions del 2022. Aprovat per unanimitat