Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Extraordinària -29 de juny de 2022

Sessió Pública Extraordinària -29 de juny de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió pública extraordinària a celebrar el proper dia 29 de juny de 2022, a les 14.15 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació definitiva de la modificació de pressupost 7/2022 -Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, C's i PP. Abstenció: ERC i CUP-AMUNT

2.- Aplicació de la revisió excepcional de preus en els contractes d'obres. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, ERC, C's i PP. Abstenció: CUP-AMUNT

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2022. Aprovat. Vots a favor: Junts i PSC-CP. Abstenció: ERC, C's, CUP-AMUNT i PP

4.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau (PMA). Aprovat per unanimitat

5.- Encàrrec a mitjà propi (Industrial Piera S.A. IPSA) gestió abastament d'aigua a una part del municipi. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP , ERC i CUP-AMUNT. Abstenció: C's i PP

6.- Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Sandra Bernad Martínez.