Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2022 > Sessió Pública Extraordinària - 9 de març de 2022

Sessió Pública Extraordinària - 9 de març de 2022

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió  pública  extraordinària a celebrar el proper dia 9 de març de 2022 a les 18.15 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent: 

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.  Aprovades per unanimitat

2.- Aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Piera pel 2022. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP i AED-ECG. Abstenció: PP i C's. En contra: ERC i CUP-AMUNT

3.- Modificació de l'ordenança fiscal núm. 4 de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC i CUP-AMUNT. Abstenció: PP i C's.